Novice

Socialno podjetništvo: poslovna priložnost za ustvarjanje boljšega sveta

Socialno podjetništvo je inovativna oblika podjetništva z velikim čutom odgovornosti za družbo in ljudi. Za socialno podjetništvo je značilno, da so motivi poslovanja v razreševanju socialnih, gospodarskih, okolijskih in drugih problemov družbe na inovativen način (ora.si).

Katero podjetništvo je socialno?

Da se podjetniška dejavnost smatra za socialno, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji (ora.si, mladipodjetnik.si, socialnaekonomija.si):

  1. Podjetne mora delovati neprofitno. Dobiček se torej ne deli med lastnike in zaposlene, ampak se re-investira v podjetje.
  2. Podjetje mora zasledovati mora konkretne družbene cilje, ki doprinašajo k družbeni blaginji.
  3. Odločitve se morajo sprejemati demokratično, pri čemer lastnik nima glavne odločevalske pravice.
  4. Podjetje mora delovati v smeri reševanja pomembnega družbenega problema, npr. ustvarjati nova delovna mesta za ranljive skupine oseb ter opravljati družbeno koristne dejavnosti.

Socialno podjetništvo mora slediti treh glavnim načelom (gov.si): nepridobitnost, enakopravnost članstva in prostovoljnost.

Zakaj je socialno podjetništvo pomembno za družbo?

Socialno podjetništvo je pomembno, ker temelji na 3P načelih: ljudje, okolje, dobiček (angl. people, planet, profit). Socialno podjetništvo torej ne pomeni poslovanja brez “izstavljanja računov”; nasprotno, vzdrževanje prihodkov nad odhodki je eno od poglavitnih poslanstev takšnega podjetja, saj je zavezano k zagotavljanju ekonomske blaginje v družbi. Doprinos socialnih podjetij je zelo pomemben na lokalni ravni, saj so se takšna podjetja zavezana posvečati izzivom, ki jim komercialna podjetja ne namenijo dovolj pozornosti, npr. skrbijo za lokalno samooskrbo, zaposlovanje lokalnega prebivalstva, pravilno ravnanje z odpadki, itd (ora.si).

Katera gospodarska enota je lahko socialno podjetje? 

Socialno podjetništvo sestavljajo socialna podjetja, zadruge, invalidska podjetja, zaposlitveni centri, nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove oziroma fundacije), ki delujejo v korist svojih članov, uporabnikov oziroma širše skupnosti in proizvajajo tržne oziroma netržne proizvode in storitve, ki odpravljajo eno ali več družbenih težav (gov.si)